Afgeronde projecten
 

WVS Consulting is al jarenlang betrokken bij hulpprojecten. De volgende projecten zijn inmiddels afgerond.


Woord & Daad partnership: bedrijfsmatige ondersteuning hongproductie

Het Business Platform van Woord & Daad is een netwerk van ruim 90 Nederlandse christenondernemers. De leden richten zich op bedrijfsontwikkeling, arbeidsbemiddeling en beroepsonderwijs en -training.

Het verstrekken van financiële bijdragen is in de praktijk niet toereikend om een ontwikkeling goed op gang te brengen.
Het platform stelt vakkennis en ondernemerservaring beschikbaar als kritieke succesfactor bij “private sector development”.

Woord en Daad heeft WVS gevraagd om haar locale partner, genaamd ADP (Aridland Development Program) in Karamoja, Noord-Uganda te ondersteunen bij het bedrijfsmatig opzetten van een “revolving fund”.

Het revolving fund tracht de armste lokale boeren van inkomsten te gaan voorzien door hen bijenkorven en gereedschap als lening ‘in natura’ ter beschikking te stellen. Deze lening wordt terugbetaald in de vorm van de geoogste honing. Bij normale productie kan dit binnen 2 jaar.

Gelet op de gemiddelde honingproductie van de bijenkorven en de lokale marktprijzen is met de juiste werkwijze al snel een aantrekkelijk jaarinkomen te verdienen. De boeren hebben hiervoor alleen training en motivatie nodig.

ADP is na een strenge selectie (zeker naar Afrikaanse begrippen) de samenwerking met de bijenhouders gestart door middel van een uitgebreid trainingsprogramma. In het eerste jaar biedt ADP assistentie aan de bijenhouders bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen en bij het oplossen van technische problemen.
 

DWL & Stichting Waterpas: Schoon drinkwater voor iedereen

Schoon drinkwater is voor ons heel gewoon. Helaas is dat niet overal in de wereld het geval. In Kenia heeft ruim de helft van de mensen geen toegang tot voldoende en (vooral) veilig drinkwater.

De organisaties Stichting Waterpas en Dutch Water Limited (DWL) zetten zich in voor de productie en distributie van veilig en betrouwbaar drinkwater in Kenia. Een initiatief dat wij van harte steunen door middel van een financiering en een maandelijkse bijdrage. 
 
Dankzij onze bijdrage kan DWL maandelijks 1.000 tot 5.000 liter schoon water afleveren bij tehuizen en scholen. Hierdoor blijven veel kinderen gezond en sterk.
In totaal kon al 12.000 liter schoon drinkwater worden geleverd aan New Star, een 'nursery school' in Kenia. 

 

Vakschool in Zomba, Malawi

Sinds 2008 is WVS Onderwijs betrokken bij de opbouw en de voortgaande ontwikkeling van een middelbare school (TEEM Development Centre College) in Zomba, Malawi.
Deze school biedt het volgende curriculum: Accounting (ICAM), Business Management (ABE), Information & Communication Technology (City & Guilds) and (Teveta), Administrative Studies (Teveta), Human Resource Management (ABE), Community Development.

In de jaren 2009 - 2013 is een jaarlijkse afbouwende sponsoring aan de school geleverd om op te kunnen starten.
Om de groei van de school verder te stimuleren heeft de directeur van het TDCC eind 2014 een groeiplan ontwikkeld en aan ons voorgelegd voor sponsoring. Foundation Burgland Charitas en WVS Onderwijs hebben de uitvoering van dit plan ondersteund met financiele middelen en als klankbord.

Ambassadeur voor Oxfam Novib

Oxfam Novib is vastbesloten om armoede en onrecht de wereld uit te helpen. Zij vinden dat mensen een zelfstandig bestaan zonder armoede moeten kunnen opbouwen.
De hulp die wordt verleend, is er op gericht om dat doel (van zelfvoorzienendheid) te bereiken. Dit gebeurt vooral door verstrekking van micro kredieten, maar het heeft ook vele andere vormen.

 

2014: "Audit op school in Malawi"

WVS onderhoudt al vele jaren een relatie met een vakschool in de stad Zomba, Malawi. Op deze school, TEEM Developpement Centre (TDCC), worden jongeren van rond de 16 jaar opgeleid, m.n. gericht op ICT en accountancy. Hiermee voorziet de school in een behoefte die er leeft bij de aanwezige (internationale) bedrijven en biedt het de jeugd een toekomstperspectief van een betaalde baan. Een betaalde baan betekent niet alleen kunnen voorzien in je eigen levensonderhoud, maar ook in die van vele familieleden. Een aanzet om de vicieuze armoedecirkel te doorbreken.


Van 23 t/m 30 april 2014 zijn vier collega's, Peter Donatz, Ben Hofsink, Martin Pouwels en Robert de Heer naar Malawi vertrokken en hebben daar een audit gedaan. Naast het in kaart brengen van de organisatieontwikkeling en de interne kwaliteit, is ook gekeken de samenwerking met vervolgopleidingen en het bedrijfsleven. Vooral de laatste categorie is een belangrijke doelgroep, omdat in een land als Malawi 'het onderwijspakket' van vakscholen in hoge mate is afgestemd op de behoefte van het aanwezige bedrijfsleven.

In het audit zijn aanbevelingen gedaan op verschillende onderwerpsgebieden. Hierbij is gekeken naar de structuur van leiderschap en zijn er aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de lessen te verhogen. Daarnaast is gekeken naar de faciliteiten die aanwezig zijn op of nabij het schoolterrein, zoals een bibliotheek waar studenten in alle rust kunnen studeren. Verder is er geadviseerd op het gebied van marketing en alumni programma's.

 

2011: "Werkbezoek vanuit WVS aan de TDC"

Van 9 t/m 20 mei 2011 nam Ton van Nieuwkoop namens WVS Onderwijs deel aan een werkbezoek aan Zambia en Malawi. In Zambia bezocht hij een aantal basisscholen en vakscholen; denk bij de laatste aan onze vroegere technische scholen. In ons land zijn alle scholen druk met leerstofopbrengsten, resultaatgericht werken en klantgerichtheid, om aan de groeiende eisen van de overheid, maatschappij en ouders tegemoet te komen. In Zambia en Malawi is men vooral bezig te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen überhaupt naar school komen en deze ook afmaken. Zij krijgen les in vooral rekenen en lezen. Dit wordt verzorgd door mensen die zelf de school succesvol hebben afgerond en enige aanleg hebben hun kennis over te dragen. Het ontwikkelen van didactische en pedagogische vaardigheden is van latere zorg. Met recht een wereld van verschil dus.

Ook op ‘onze school TDC’ in Zomba (Malawi) werkt men hard aan het bereiken van de jeugd. Ook zij worden geconfronteerd met de dagelijkse worsteling m.b.t. primaire levensbehoeften. Hierdoor realiseert de ‘studerende jeugd’ wel dat zij tot de bevoorrechten binnen hun maatschappij behoren en zij zijn dan ook zeer gedreven. Omdat leerlingen/studenten relatief gezien enorm veel voor hun studie moeten betalen, verwachten zij ook veel van hun docenten. Ook hier is dus een vorm van klantgerichtheid bij de scholen noodzakelijk. Dit wordt vaak vorm gegeven door het aanbieden van die opleidingen waar op dat moment een marktbehoefte ligt. Dit zorgt voor de nodige onduidelijkheid en onzekerheid, wat voor de schoolontwikkeling niet echt bevorderlijk is. Ondersteuning bieden aan het onderwijs op dit continent blijft nodig en zinvol, maar ook op het gebied van gezondheid en arbeid (en bemiddeling naar arbeid) moeten er stappen worden blijven gezet om daadwerkelijk iets te bereiken. Wij hopen hier met onze financiële steun en advisering, de komende jaren een bescheiden steentje aan mogen bij te dragen.
 

2010: "Oprichten van een meisjes hostel"

Het onderwijsinstituut riep opnieuw hulp in om het christelijk hoger beroepsonderwijs in Malawi te versterken. Om dit mogelijk te maken zal worden geïnvesteerd in de aanpassing van een gebouw tegenover het schoolgebouw tot bibliotheek, keuken en studentenhostel. Ook wordt er bijgedragen aan beroepsrelevante literatuur voor de bibliotheek en in de aanschaf van een computer-programma t.b.v. de financiële administratie en de training voor het gebruik daarvan. Met deze aanpassingen wordt het onderwijs o.a. toegankelijker gemaakt -met name voor meisjes- omdat met het hostel een veilige woonomgeving kan worden gecreëerd.

WVS Onderwijs B.V. en Burgland Charitas slaan voor dit doel opnieuw de handen ineen, omdat vooral goed onderwijs ook in Malawi de kansen vergroot op een baan en daarmee bijdraagt aan het terugdringen van de vaak schrijnende armoede in dit Afrikaanse werelddeel.
Medefinancieringsorganisatie Impulsis staat achter dit gezamenlijke project en neemt daarom een aanzienlijk gedeelte van de projectkosten voor haar rekening.

 

2008 / 2009 Teem Development Center

Sinds juni 2008 is het opleidingscentrum, bekend onder de naam TEEM Development Center geopend voor studenten uit de hele regio. Door zes docenten worden op drie verschillende niveau’s cursussen gegeven op het gebied van administratie, bedrijfskunde, ICT en HRM. Op dit moment nemen circa honderd studenten deel aan de cursussen.
 

Opleidingscentrum Zomba, Malawi (start 2008)

Begin 2008 werd Wim van Welzen, directeur van WVS Consulting, uitgenodigd om mee te gaan naar Malawi om een tweetal hulpprojecten te bezoeken. De uitnodiging kwam van Jan Verburg, een goede bekende van Van Welzen en directeur van de Burgland Groep (bouwbedrijf). Verburg zette deze hulpprojecten op vanuit de ‘Foundation Burgland Charitas’.

Eén van de hulpprojecten betrof de bouw van een regionaal opleidingscentrum in Zomba, de voormalige hoofdstad van Malawi. De Burgland Groep realiseerde eind 2007 de bouw van het schoolgebouw. WVS Consulting heeft ondersteuning geboden bij de opzet van het schoolteam, de begroting en een curriculum.


2005 Vakschool in Bobo, Burkina Faso

In 2005 participeerde WVS consulting in projectgroep 'Bobo' (naar de plaatsnaam Bobo-Dioulasso, waar de school is gevestigd). Motto van deze werkgroep: 'Maak van een kind een vakman'. Deze projectgroep, bij elkaar gebracht in februari door het Woord & Daad Business Platform, zorgde door middel van een inzamelings-project  voor gereedschap en materialen die in december 2005 per container zijn verzonden naar Burkina Faso.

Burkina Faso kent een hoge werkloosheid, terwijl vakmensen schaars zijn wegens gebrek aan technische scholen. In 2005 bouwde stichting Woord en Daad in samenwerking met stichting Credo een vakschool in Bobo. De vakschool biedt jongeren de mogelijkheid zich te specialiseren in een vak. Om te bouwen aan een toekomst, want voor vakmensen is de kans op betaald werk groter.

De school is te vergelijken met de vroegere LTS in Nederland: een vierjarige opleiding waar jongeren na de basisschool tot vakman worden opgeleid. Verder is er ook de mogelijkheid een vervolgopleiding op hoger niveau te volgen (vergelijkbaar met MTS).

Ruim 750 leerlingen volgen inmiddels deze vakgerichte opleiding. In Bobo en Léo kunnen jongeren kiezen tussen de opleidingen elektrotechniek, metaal en metselen. Daarnaast is er een kappersopleiding speciaal voor meisjes.